Privacybeleid | Amorim Wise

Privacybeleid

1.

Privacybeleid

De verbintenis van Amorim Cork Flooring S.A. Amorim Cork Flooring S.A. maakt fundamentele afspraken met haar stakeholders om hun privacy te bewaren en hun persoonsgegevens te beschermen. Amorim Cork Flooring, S.A.wil u uitnodigen om dit Privacybeleid en de desbetreffende updates door te lezen. Entiteit belast met de gegevensverwerking en entiteit verantwoordelijk voor gegevensbescherming De entiteit die belast is met het verzamelen en de verwerking van uw persoonsgegevens is Amorim Cork Flooring S.A. Zij leveren de diensten of het product en zullen binnen dit kader beslissen over de gegevens die verzameld worden, de wijze van gegevensverwerking en de doelen waarvoor deze gegevens gebruikt worden. Amorim Cork Flooring, S.A.beschikt tevens over een verwerkingsverantwoordelijke. Deze (i) controleert de naleving van de gegevensverwerkingstechnieken tegen de geldende normen, (ii) is de contactpersoon met stakeholders voor eventuele verduidelijkingen, (iii) werkt samen met de toezichthoudende instantie (iv) geeft informatie en adviseert de verantwoordelijke of verwerker over verplichtingen ten aanzien van het privacybeleid en gegevensbescherming.

2.

Persoonsgegevens, betrokkenen en categorieën persoonsgegevens

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens is enigerlei informatie van enigerlei aard, via enigerlei medium, betrekking hebbend op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Een persoon wordt geacht identificeerbaar te zijn indien deze direct of indirect geïdentificeerd kan worden, bijvoorbeeld via de naam, identificatienummer, plaatsgegevens, elektronisch identificatienummer of andere elementen waardoor het mogelijk is deze natuurlijke persoon te identificeren.

Wij zijn de betrokkenen?

De stakeholder, een natuurlijk persoon waarop de gegevens betrekking hebben en welke gebruik maakt van diensten of producten van Amorim Cork Flooring, S.A.Een stakeholder van Amorim Cork Flooring, S.A.is bijvoorbeeld een contactpersoon waarmee contract ondertekend is voor de levering van goederen of diensten. De groep stakeholders omvat tevens contactpersonen welke de doelgroep vormen van reclamecampagnes of aanbiedingen van Amorim Cork Flooring S.A., evenals diegenen die informatie hebben aangevraagd over producten en diensten welke geleverd worden worden Amorim Cork Flooring S.A. Amorim Cork Flooring, S.A.verklaart in dit verband dat de persoonsgegevens van deze stakeholders beschermd worden en dat de rechten van deze stakeholders nageleefd worden.

Welke categorieën persoonsgegevens verwerken we?

Identificatie en contacten Naam, bedrijf, adres, telefoonnummer, mobiel telefoonnummer, fax, e-mailadres, functie. Profiel: Klanten of mogelijke klanten kunnen geïdentificeerd worden op basis van hun gebruiksprofiel van producten van Amorim Cork Flooring, S.A (voorbeelden: architect, ontwerper, installateur, aannemer, eindgebruiker, enz.).

3.

Gronden, doeleinden en tijdsduur van verwerking van persoonsgegevens

Op welke gronden kan Amorim Cork Flooring, S.A.uw persoonsgegevens verwerken?

Toestemming: Als u eerder uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven, schriftelijk, mondeling of via het aankruisen van een optie, en als dergelijke toestemming vrij, geïnformeerd, specifiek en ondubbelzinnig is. Voorbeelden zijn uw toestemming voor het versturen van direct marketingberichten, profielinstellingen, opname van telefoongesprekken, of Uitvoer van contracten en precontractuele procedures: als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor het ondertekenen, uitvoeren en het managen contracten welke worden ondertekend met Amorim Cork Flooring, S.A, bv. voor informatieaanvragen, voorbereiding van dienstenoffertes, levering van diensten, management van contracten/klachten, facturatie/vordering/betalingen, of Naleving van een juridische verplichting: als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk om te voldoen aan een juridische verplichting waaraan Amorim Cork Flooring, S.A.gebonden is, bv. de communicatie van gegevens aan politie of juridische autoriteiten, de belastingsdienst of regulerende entiteiten, of Legitieme belang: als de verwerking van persoonsgegevens betrekking heeft op een legitiem belang van Amorim Cork Flooring, S.A.of derden, bv. verbetering van de kwaliteit van dienstverlening, fraudedetectie, als de redenen voor toepassing zwaarder wegen dan de rechten van betrokkenen).

Voor welke doeleinden en hoe lang verwerkt en bewaart Amorim Cork Flooring, S.A.uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt door Amorim Cork Flooring, S.A.gedurende de tijd die nodig is om het vastgestelde doel te bereiken of, naargelang van toepassing, tot u uw recht op bezwaar, recht op vergetelheid of recht op intrekking van toestemming uitoefent. Zodra de desbetreffende bewaarperiode ten einde is, zal Amorim Cork Flooring, S.A.de gegevens wissen of deze anonimiseren, tenzij gegevens bewaard moeten worden voor een ander doel dat mogelijk nog geldt. Marketing voor verkoopdoeleinden en institutionele communicatie: Marketing of verkoop van nieuwe producten of diensten Analyse van consumptieprofielen Aanpassing en ontwikkeling van nieuwe producten of diensten Het versturen van institutionele informatie over Amorim Cork Flooring, S.A.en haar bedrijfsafdelingen, onderwijskundige initiatieven / bewustwording over de sector, activiteit en producten Klantenservice en dienstverlening: Management van contacten, informatie of bestellingen; Beheer van klachten Facturatie, vordering en management van betalingen; Communicatie binnen het kader van de contractuele relatie Boekhouding, belastingsaangifte en administratief beheer: Boekhouding, facturatie; Beheer van commissies; Informatie ten behoeve van belastingen, waaronder het versturen van informatie naar de belastingautoriteiten. Geschilmanagement: Juridische en extrajuridische procesvoering; Management van overige geschillen. Controle van de fysieke veiligheid: Videobewaking van locaties

4.

Vorm en timing van de verzameling van persoonsgegevens

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

Het uitoefenen van uw rechten is kosteloos, met uitzondering van uitdrukkelijk ongefundeerde of overmatige rechtsverzoeken, welke in functie van kosten tegen een redelijk tarief in rekening gebracht kunnen worden. De informatie kan schriftelijk verstrekt worden, op verzoek ook mondeling. In dit geval moet Amorim Cork Flooring, S.A.uw identiteit verifiëren door middel van een andere methode dan een mondelinge controle. De reactie op verzoeken dient binnen een maximale termijn van 30 dagen gegeven te worden, tenzij het verzoek bijzonder complex is. Verzoeken kunnen verstuurd worden naar het volgende adres: Verwerkingsverantwoordelijke (Data Protection Officer) Amorim Cork Flooring, S.A.Rua do Ribeirinho, nº 202. Apartado 13 4536 - 907 S.Paio Oleiros Portugal Email: dpo@amorim.com

5.

Overdracht van persoonsgegevens

In welke gevallen zullen uw persoonsgegevens gecommuniceerd worden aan andere entiteiten, verwerkers of derden?

Uw gegevens worden mogelijk overgedragen naar verwerkers die deze gegevens namens of in naam van Amorim Cork Flooring, S.A.verwerken. In dit geval zal Amorim Cork Flooring, S.A.de noodzakelijke contractuele maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat de verwerker de persoonsgegevens van de stakeholder respecteert en beschermt. Gegevens worden mogelijk tevens overgedragen aan derden - entiteiten anders dan Amorim Cork Flooring, S.A.of verwerkers - indien de betrokkene toestemming heeft gegevens voor een dergelijke handeling, of aan entiteiten waaraan de gegevens op juridische basis verstrekt moeten worden, zoals de belastingdienst.

In welke gevallen zal Amorim Cork Flooring, S.A. uw gegevens overdragen naar derde landen?

Amorim Cork Flooring, S.A.moet uw persoonsgegevens mogelijk overdragen naar derde landen buiten de Europese Unie, welke mogelijk niet opgenomen zijn in de lijst met landen waarvan de EU beschouwt afdoende niveaus van bescherming van persoonsgegevens te bieden. In dergelijke gevallen zal Amorim Cork Flooring, S.A.ervoor zorgen dat gegevensoverdracht plaatsvindt volgens van toepassing zijnde juridische normen.

Amorim Cork Flooring gebruikt kleine tekstbestanden, cookies, om een optimale ervaring te creëren bij het gebruik van onze website. Door op "Verzenden" te klikken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies op uw computer en mobiele apparaat vanuit onze website.

Bekijk hier ons privacybeleidhier.

Dark Grey Washed Oak

FDYF001 | FDYF001

Selecteer Product om te vergelijken

Selecteer Product om te vergelijken